देर रात दुकान के ताले टूटे, 20 हजार नकदी व सामान पार